budowa układu nerwowegOśrodkowy układ nerwowy (OUN, z łac. systema nervosum centrale; CNS, z ang. central nervous system) – najważniejsza część układu nerwowego kręgowców. Ośrodkowy układ nerwowy jest chroniony przez kości czaszki oraz kręgosłup. Zbudowany jest z istoty szarej i białej. Częścią składową istoty szarej są komórki nerwowe. Oprócz nich znajdują się włókna nerwowe rdzenne i bezrdzenne, tkanka glejowa i naczynia krwionośne wraz z paskami tkanki łącznej. Skład istoty białej to tkanka glejowa, naczynia włókien nerwowych niemających osłonki Schwanna. W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzą: 1. Mózgowie (łac. encephalon), dzielące się na:
 •  rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata), w którym znajdują się ośrodki kierujące odruchami bezwarunkowymi – ośrodki oddechowe, regulujące pracę serca, ciśnienie krwi, ośrodki odpowiedzialne za żucie, połykanie, wydzielanie śliny, ośrodki kojarzeniowe słuchu i równowagi oraz koordynacji ruchowej,
 • tyłomózgowie- będący ośrodkiem kontroli, koordynacji i regulacji ruchów, odpowiedzialnym za utrzymanie równowagi ciała,
 •  śródmózgowie czyli pierwotny ośrodek analizy wzroku i słuchu,
 • międzymózgowie- w którym znajdują się ośrodki nerwowe głodu/sytości, termoregulacji, pragnienia, agresji/ucieczki, popędu płciowego i instynktu macierzyńskiego,
 • kresomózgowie (łac. telencephalon) – dwie półkule pokryte korą mózgową
2. Płaty mózgu:
 • czołowy : pierwotna kora ruchowa,
  • sterowanie złożonymi ruchami dowolnymi,
  • wpływ na funkcje poznawcze (uwagę, wartościowanie, myślenie abstrakcyjne
  • związany m.in. z pamięcią, uwagą, kontrolą zachowania, planowaniem, hamowaniem reakcji,
  • zawiera również ośrodki ruchowe oraz pole Broca(zazwyczaj w lewej półkuli), związane z kontrolą ekspresji mowy.
 • ciemieniowy: pierwotna kora czuciowa:
  • zawiera m.in. ośrodki czucia skórnego, rozumienia i kojarzenia informacji pochodzących ze zmysłów oraz ośrodki uwagi, uczenia się, pamięci krótkotrwałej
 • potyliczny – ośrodki wzrokowe: pierwotna kora wzrokowa:
  • porządkowanie, scalanie i interpretację bodźców wzrokowych
 •  skroniowy : pierwotna kora słuchowa:
  • zawiera m.in. ośrodek rozumienia wrażeń słuchowych (pole Wernickego, zazwyczaj w lewej półkuli) a także ośrodki związane z emocjami oraz pamięcią długotrwałą,
3. Pola kojarzeniowe- obszary znajdując się w obrębie płatów ciemieniowego, skroniowego i potylicznego, które:
  •  stanowią poprzeczne połączenia różnych części kory mózgowej, sfera osobowości, pamięci, inteligencji
4. Specjalizacja półkul mózgowych:
 •   Lewa półkula:
  • mowa i procesy analityczne
  • przetwarzanie informacji w sposób selektywny, uporządkowany liniowo „krok po kroku”
  • obliczenia matematyczne
  • rozpoznawanie słów
  • wyrażanie pozytywnych emocji (szczęście , miłość), in.
 • Prawa półkula:
  • komunikacja niewerbana
  • umiejętności artystyczne
  • przetwarzanie informacji w sposób pełny i holistyczny bez zbędnej uwagi na szczegóły
  • niewerbalne porozumiewanie się
  • poczucie własnego obrazu,
  • wyrażanie negatywnych emocji, in.
5. Głębiej położone struktury mózgu: Torebka wewnętrzna:
 • wszystkie włókna zstępujące z ośrodków ruchowych w płacie czołowym przechodzą przez torebkę wewnętrzną
 • składa się z aksonów wychodzących z kory mózgowej w stronę włókien istoty białej (struktury podkorowe) znajdujących się poniżej oraz wychodzących ze struktur podkorowych do kory mózgowej
 • droga korowo- rdzeniowa przebiega  w tylnej części torebki umożliwiając przepływ informacji z kory mózgowej do pnia mózgu i rdzenia kręgowego
 • droga korowo- jądrowa
Międzymózgowie:
 • Wzgórze (centralna stacja przekaźnikowa dla impulsów przechodzących w kierunku do mózgowowia i pól kojarzeniowych, wszelkie bodźce czuciowe poza zmysłem węchu)
 • Podwzgórze (homeostaza, równowaga środowiska wewnętrznego; funkcjonowanie autonomicznej części układu nerwowego, kontrola uczucia głodu, pragnienia, regulację temperatury ciała, ciśnienia tętniczego krwi, funkcji seksualnych, in. )
 • Szlaki przewodzące bodźce wzrokowe i słuchowe
 • Zwoje podstawy mózgu, skupisko jąder- ciało prążkowate ( jądro ogoniaste, skorupa), gałka blada, istota czarna, jądra podwzgórzowe- relacja postawy i napięcia mięśniowego orz kontrola ruchów dowolnych i tych wykonywanych be udziału woli.
 • Układ limbiczny- kieruje emocjami, które kierują zachowaniem człowieka, odczuwanie bólu i przyjemności, miłości i smutku,  procesy uczenia się i zapamiętywania.
6. Móżdżek- kontrola równowagi oraz powstawanie złożonych ruchów. Odpowiada za integrację, koordynację i wykonywanie ruchów w wielu stawach. Kontroluje fazę rozpoczęcia ruchu i sekwencje skurczów mięśni w czasie ruchu. Udział w utrzymaniu równowagi i ostawy ciała. 7. Pień mózgu- śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony:
 • Śródmózgowie- połączenie między międzymózgowiem a rdzeniem przedłużonym, wywoływanie odruchowych odpowiedzi wzrokowych, słuchowych i dotykowych.
 • Most- razem z rdzeniem reguluje częstotliwość oddechów, kontrola głowy w odpowiedzi na bodźce wzrokowe i słuchowe, jądra nerwów czaszkowych od V do VIII, które przewodzą informacje ruchowe i czuciowe z twarzy i do twarzy)
 • Rdzeń przedłużony- jądra nerwów czaszkowych, jądra ruchowe i czuciowe szyjnego odcinka kręgosłupa oraz okolic ust, kontrola tętna i częstości oddechów, ośrodki odruchu wymiotnego, kichania, połykania.
 • Układ siatkowaty- rytm sen- czuwanie
8. Rdzeń predłużony (łac. medulla spinalis).