Często mówi się w mediach o tym, że dzieckodobro dziecka jest zagrożone, że rodzice kosztem dobra dziecka walczą o swoje prawa, o majątek a czasami o zwykłą satysfakcję. Zwraca się uwagę, że różne instytucje odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej zawiodły i nie ochroniły dobra dziecka. Ale czym jest tak naprawdę dobro dziecka, szczególnie w kontekście rozstrzygnięć sądu rodzinnego? Jest to stan opieki lub sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletniego dziecka, w której zaspokojone są wszystkie jego potrzeby na poziomie pozwalającym na prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny, w takim stopniu, aby sąd rodzinny nie miał podstaw do ingerencji we władzę rodzicielską jego rodziców. Podstawą do ingerencji we władzę rodzicielską sądu opiekuńczego (rodzinnego) mogą być różne przesłanki świadczące o braku wystarczającej opieki nad dzieckiem: - pozostawienie małoletniego dziecka w wieku do lat 8 w miejscu publicznym bez opieki, - sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (które zresztą wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w kodeksie karnym przez art. 160 § 2) - niewłaściwa realizacja obowiązku szkolnego (np. wagary) lub brak wystarczającego nadzoru nad edukacją dziecka, - zaniedbania dotyczące zdrowia dziecka (brak szczepień, zaniedbanie leczenia), - niedostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb dziecka, - brak możliwości zaspokojenia potrzeb materialnych, - przejawy demoralizacji dziecka i wiele, wiele innych. Co zrobić, aby uniknąć ingerencji sądu, która może zakończyć się OGRANICZENIEM lub POZBAWIENIEM WŁADZY RODZICIELSKIEJ? Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że trudno poradzić sobie bez pomocy z zewnątrz. Warto zwrócić się do instytucji, które są powołane do niesienia pomocy w takich sytuacjach. Nasza Poradnia Rodzina i Psychologiczna świadczy usługi w zakresie odbudowania właściwych relacji wewnątrzrodzinnych, stabilizacji stanów emocjonalnych, pomaga przywrócić równowagę psychiczną, motywować małoletnie dziecko do zmiany postaw i właściwych zachowań zgodnych z normami społecznymi. Pomagamy również w doprowadzeniu do odzyskania władzy rodzicielskiej przed sądem lub zapobiegnięciu jej utraty. Większymi problemami zagrażającymi dobru dziecka są spory pomiędzy rodzicami: sprawa rozwodowa, spór o alimenty, podział majątku, realizacja kontaktów ustalonych przez sąd, ubieganie się o opiekę nad dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu czy uzyskanie zgody drugiego rodzica na wyrobienie paszportu, zmianę szkoły, rozporządzenie jego majątkiem. W takich sprawach pomoc specjalistów staje się niezbędna, gdyż konflikty między rodzicami zawsze pozostawiają wpływ na małoletnie dzieci. W naszej Poradni pomagamy rodzicom przygotować dzieci do kontaktów orzeczonych przez sąd. Psycholog może również wziąć udział w pierwszych takich kontaktach, aby dziecko czuło się bezpiecznie a specjalista do spraw rodzinnych i mediator mogą pomóc w ustaleniu sposobu i formy tych kontaktów. Również w sprawach o separację i rozwód warto jest pomyśleć o wcześniejszym przygotowaniu ugody dotyczącej sposobu realizacji władzy rodzicielskiej przez obydwojga rodziców. Wysokość i forma alimentów również mogą być przedmiotem mediacji i negocjacji w obecności powołanego do tego celu, specjalisty. Pamiętać należy o tym, że czym mniej konfliktów, tym łatwiej dzieci zaadoptują się do nowych warunków, nawet, jeżeli rodzice nie będą już mieszkać razem ze sobą. W taki sposób można właśnie zadbać o dobro naszych dzieci.