Girl on the Hill Postawa ciała to sposób trzymania się osobnika w swobodnej pozycji stojącej, zewnętrznym tego przejawem jest wzajemny przestrzenny układ poszczególnych części ciała i sylwetka danej osoby. Postawa jest u wszystkich ludzi podobna, ale nie identyczna – jest ona cechą indywidualną. Z tego względu rozgraniczenie postawy prawidłowej i nieprawidłowej bywa niekiedy trudne. Drugą istotną cechą postawy jest zmienność. Zmienia się ona bowiem w ciągu życia, a nawet w ciągu dnia, pod wpływem różnych czynników[ A. Górecki i wsp. 2009]. Prawidłowa postawa zależy od właściwej budowy aparatu ruchu (układu kostno- stawowego) oraz niezaburzonego funkcjonowania układu mięśniowo – nerwowego ( możliwości utrzymania pozycji, wykonania ruch i sterowania). Wszelkie nieprawidłowości dotyczące postawy ciała dość powszechnie określa się mianem wad postawy i są zjawiskiem najczęściej spotykanym wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też należy na podstawie właściwie przeprowadzonego badania określić, czy nieprawidłowość stwierdzona u dziecka wynika z naturalnej skłonności do zmienności sylwetki i jest związana z okresem dorastania i dojrzewania, czy też jest rzeczą istotną, wymagającą dalszego postępowania terapeutycznego. Konieczne zatem wydaje się rozróżnienie: 1. nawykowej nieprawidłowej postawy- podlegającej czynnej korekcji i wymagającej wyeliminowania u dziecka nawyków „psujących” postawę oraz włączenia do zajęć ruchowych i korekcyjnych powadzonych przez osoby posiadające wiedzę w tym zakresie, w tym nauczycieli wychowania fizycznego. 2. rzeczywistej wady postawy – nie korygującej się czynnie i wymagającej w zależności od powagi problemu leczenia poprzez fizjoterapię, gorsetowanie lub leczenie operacyjne. Przyczyny wad postawy [ A. Górecki i wsp. 2009]: 1. wady wrodzone, wady wynikające z istniejących schorzeń 2. niewłaściwe stanowisko pracy i wypoczynku 3. niewłaściwe pozycje podczas pracy i wypoczynku- nawyki ruchowe 4. brak lub ograniczanie aktywności fizycznej, siedzący tryb życia 5. nadwaga   Etiologiczny podział wad postawy: a. wady wrodzone: • kostnopochodne • mięśniopochodne • nerwopochodne b. wady nabyte: • rozwojowe • nawykowe • idiopatyczne