Open Bible 01  W 1903 roku dyrektor Instytutu Pasteura w Paryżu Ilia Miecznikow zaproponował pojęcie GERONTOLOGIA  (gr. geron- starzec, logos nauka, słowo)   jako określenie dziedziny nauki, która zajmuje się szeroko pojętymi aspektami starzenia się i starości[i]. W 1909r.  wiedeński lekarz Ignacy Nasher, pracujący w Nowym Jorku wprowadził nazwę GERIATRIA. I. Nasher postulował konieczność wyodrębnienia specjalnej dyscypliny klinicznej, która odnosiłaby się do chorób wieku starczego i była oddzielona od schorzeń dojrzałego wieku. Obecnie  geriatria to jedna ze  specjalizacji medycznych. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podanej w 2004 roku, geriatria to specjalistyczna dziedzina medycyny, która zajmuje się zdrowiem i chorobami oraz opieką i pomocą osobom w podeszłym wieku, zaś gerontologia to wielodyscyplinarny kierunek naukowy dotyczący wszystkich aspektów starzenia, włączając w to czynniki: zdrowotne, biologiczne, socjologiczne, psychologiczne, ekonomiczne i środowiskowe [ii]   W celu uporządkowania zakresu gerontologii przyjęto wyróżnienie jej 3 głównych działów:
  1. gerontologii doświadczalnej — zajmującej się badaniem mechanizmów starzenia na modelach zwierzęcych;
  2. gerontologii klinicznej, zwaną inaczej geriatrią — czyli medycyny podeszłego wieku,
  3. gerontologii społecznej [iii]do której zaliczyć można gerontopsychologię (psychologia starzenia się),  gerontopedagogika, która opisuje procesy edukacyjne przygotowujące do starości.
  W całokształcie cyklu życia człowieka geriatria  stanowi ostatnią z triady podstawowych dyscyplin medycznych- po pediatrii i  internie wieku dojrzałego. Cechą charakterystyczną geriatrii jest jej złożoność, a raczej niejednorodność — pod względem potrzeb i wynikających z tego zapotrzebowania na różne usługi dla starszych pacjentów, zasada łączenia podejścia całościowego z indywidualnym, zasada rozumowego podejścia naukowego, podejścia opiekuńczego z poszanowaniem chorego, wymagają kunsztu — to cechy, które wymienia Kong[iv]    


[i] http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/ /mechnikov-bio.html.
[ii] A glossary terms for community health care and services for older persons. Aging and health technical report. WHO 2004; 5.
[iii] Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K. i wsp.: Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii — interdyscyplinarnej nauki o starzeniu i starości. Gerontologia Polska 2007; 15: 51–53
[iv] Kong T-K.: Packaging geriatrics. J. Hong Kong Geriat. Soc. 1996; 7: 7–8.